Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o., se sídlem Korytná 47/3, Strašnice, 100 00 Praha.

Společnost prohlašuje, že zpracovává osobní údaje dle Nařízení EU 2016/675 o obecné ochraně osobních údajů („GDPR“).

II. Účely a právní důvod zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme podle následujících právních základů:

 • pro splnění právní povinnosti,
 • pro účely oprávněných zájmů společnosti,
 • pro splnění smluv uzavřených mezi společností a třetí stranou,
 • pro jiné účely (specifikované v souhlasu se zpracováním osobních údajů) se souhlasem subjektu se zpracováním jeho osobních údajů.

III. Zpracování OÚ v rámci e-shopu

Abychom Vám mohli zaslat Vámi objednané zboží, vznikne po vytvoření objednávky, která se řídi našimi obchodními podmínkami, smluvní vztah, na jehož základě Vám vystavíme fakturu a zašleme zboží. Za účelem doručení zboží je nutné předat Vaše doručovací osobní údaje smluvnímu přepravci. Na našem e-shopu se také můžete zaregistrovat a vytvořit si uživatelský účet, díky kterému budete mít přehled o stavu své objednávky. Pokud při registraci zaškrtnete souhlas se zasíláním newsletterů, budou Vám chodit do emailu nabídky na naše produkty. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím na tlačítko v zaslaném newsletteru nebo zasláním požadavku na email níže.

IV. Oprávněné zájmy správce

 •   analýzy o chování uživatelů na webu – měření návštěvnosti, počet kliknutí na reklamní banner, Google analytics
 • pokud chcete být od nás o něčem informováni, je naším oprávněným zájmem zpracovávat vaše kontaktní údaje,
 • své zaměstnance vysíláme na vzdělávací akce,
 • zpracováváme osobní údaje pro následné uzavření smluvního vztahu (při výběrových řízeních),
 • poskytujeme Wi-Fi síť pro návštěvy.

V. Kategorie osobních údajů

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci smlouvy, formulářů, e-shopu apod. Dále také zpracováváme osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů a záznamy z kamerového systému.

Jedná se zejména o:

 • kontaktní a identifikační osobní údaje zaměstnanců– zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, telefonní číslo, email, doručovací adresu, místo narození, životopis, údaje o předchozím zaměstnání, údaje o dosaženém vzdělání, …
 • osobní údaje zákazníků a dodavatelů – zejména údaje subjektu vztahující se k řešené agendě, objednávce přes e-shop, smluvnímu vztahu, jméno, příjmení, kontaktní adresa, email, telefonní číslo, …
 • osobní údaje zpracovávané v rámci oprávněného zájmu společnosti – MAC adresy v rámci Wi-Fi, IP adresy, cookies, ...

Cookies, Google Analytics

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které jsou uloženy na Vašem počítači v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu. Používáním webu uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

 • Nezbytné cookies – Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
 • Analytické cookies – pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.
 • Google Analytics – pomáhá s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webových stránek

Více informací naleznete zde:

https://policies.google.com/privacy

https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:

 • zablokovat používání technologie cookies nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu
 • můžete s použitím cookies nesouhlasit při první návštěvě našich webových stránek

VI. Příjemci osobních údajů

Společnost QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím stranám. Výjimku mohou tvořit situace související s distribucí či platebním stykem ohledně objednaného zboží. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány prodávajícím v souladu s platnými zákony České republiky. U externích příjemců osobních údajů se jedná o zpracovatele osobních údajů, orgány veřejné moci, agentury a další subjekty (např. banky, pojišťovny apod.). Společnost předává nezbytné osobní údaje svých klientů (lékařů) osobní údaje do Maďarska v rámci zajištění služby externí hodnocení kvality (QSK).

VII. Lhůta zpracování osobních údajů

Lhůta zpracování osobních údajů se řídí Spisovým a skartačním řádem. V některých případech je lhůta zpracování navázána na smluvní či obchodní vztah a dále na zákonné lhůty. Pro konkrétní informace ohledně lhůty zpracování osobních údajů se můžete obrátit na: office[zavináč]quickseal.cz

VIII. Práva subjektů údajů

a) Právo na přístup ke svým osobním údajům. Máte právo získat následující informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

b) Právo na opravu osobních údajů.

c) Právo na výmaz v případě, kdy je splněna alespoň jedna podmínka

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • uplynula lhůta zpracování osobních údajů,
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

Právo na výmaz není absolutní právo, které by vám dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci tohoto práva žádat likvidaci všech osobních údajů, jelikož se na nás vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů,
 • zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • hodláte uplatnit:

e) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

f) Právo na přenositelnost je možnost získat osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

 • musí jít o zpracování založené na souhlasu se zpracováním či smlouvě,
 • zpracování se provádí automatizovaně.

g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno GDPR.

Právo na přístup k osobním údajům a na opravu osobních údajů je možné uplatnit přes uživatelský účet na webových stránkách společnosti.

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se můžete obracet na office[zavináč]quickseal.cz

IX. Závěrečná ustanovení

Společnost je oprávněna vyžadovat od subjektu osobních údajů při podání žádosti o naplnění některého z výše uvedených práv jeho osobní identifikaci ověřením jeho totožnosti. Společnost je oprávněna za neúměrné žádosti o podání informací o zpracovávaných osobních údajů subjektu požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.