Táto webová stránka používa súbory cookie na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti. Používaním tejto stránky s tým súhlasíte.

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

Správcom osobných údajov je QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o., so sídlom Korytná 47/3, Strašnice, 100 00 Praha, IČ: 27370917. Spoločnosť prehlasuje, že osobné údaje spracúva podľa Nariadenia EÚ 2016/679 o všeobecnej ochrane osobných údajov („GDPR“) a podľa Zákona č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov.
V prípade požiadaviek či otázok v súvislosti s ochranou osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovedného pracovníka dostupného na gdpr[zavináč]quickseal.eu.

2. Kategórie osobných údajov, účely a právne základy spracovania

Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s kúpou našich produktov, resp. uzatvorením zmluvy o kúpe tovaru. Ide napr. o objednávku z e-shopu, návštevu webovej prezentácie, registráciu na našich webových stránkach, apod.).
Ide o osobné údaje všeobecnej kategórie – predovšetkým identifikačné a kontaktné údaje.

2.1. Nákup tovaru na e-shope a jeho dodanie

Na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, fakturácie, dodania tovaru a ďalšie účely vyplývajúce zo zákona sú potrebné najmä tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • kontaktná a/nebo doručovacia adresa,
 • E-mail,
 • Telefón
 • IČO (v prípade OSVČ)

Osobné údaje spracúvané na tieto účely sa uchovávajú počas obdobia nevyhnutného na splnenie ďalších právnych povinností vyplývajúcich zo zákona a/lebo zmluvného vzťahu (ide napr. o daňovú evidenciu, fakturáciu, premlčaciu lehotu, apod.).

2.2. Upozornenie (expedícia zásielky, servis BTK, externé hodnotenie kvality)

V rámci kúpy tovaru (uzatvorenia kúpnej zmluvy) Vás upozorníme e-mailom a SMS správou na expedíciu Vašej zásielky, ďalej na termín servisu BTK Vášho zariadenia a termín externého hodnotenia kvality.

2.3. Kontaktný formulár

V prípade otázok alebo požiadaviek sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára. Aby sme Vašu požiadavku mohli riadne vyriešiť, potrebujeme tieto Vaše osobné údaje:

 • Meno, priezvisko
 •  E-mail
 •  Telefón

Uvedené osobné údaje sa budú spracúvať len na uvedený účel a uchovávať s cieľom splnenia ďalších právnych požiadaviek (napr. 3 roky počas premlčacej lehoty). V prípade, ak začiarknete súhlas so zasielaním obchodných oznámení, budú sa Vaše osobné údaje spracúvať podľa bodu 2.5.

2.4. Registrácia do používateľského účtu

Na našom e-shope sa môžete aj zaregistrovať a vytvoriť si používateľský účet, vďaka ktorému budete mať prehľad o stave svojej objednávky. S týmto cieľom spracúvame v rámci oprávneného záujmu a ďalších právnych povinností (ďalej napr. záruka) nasledujúce osobné údaje:

 • Meno, priezvisko
 •  Kontaktná a/nebo doručovacia adresa,
 • E-mail,
 •  Telefón,
 •  IČO (v prípade OSVČ)

Ak svoj zákaznícky účet zrušíte, budú sa Vaše osobné údaje spracúvať ešte počas obdobia nevyhnutného na splnenie ďalších právnych povinností.

2.5. Odber noviniek

Ak ste poskytli súhlas so zasielaním noviniek prostredníctvom e-mailu (novinky, informácie o produktoch, akciách, apod.) a/lebo súhlas so zasielaním noviniek prostredníctvom SMS správy, budú sa Vaše údaje pre tieto účely spracúvať počas 3 rokov, alebo do odvolania Vášho súhlasu. Odvolať svoj súhlas môžete kliknutím na odkaz v e-mailovej správe v mailu alebo zaslaním požiadavky na gdpr[zavináč]quickseal.eu.

2.6. Cookies, Google Analytics

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkciu stránok, a ktoré sa uložia do Vášho počítača v okamihu, keď tieto stránky začnete využívať. Stránky si tak na určitý čas zapamätajú úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali. Tieto údaje tak nemusíte pri opätovnej návšteve stránok a prechádzaní medzi jednotlivými sekciami webu zadávať znovu. Používaním webu používateľ súhlasí s použitím uvedenej technológie.

 •  Nevyhnutné cookies – cookies nevyhnutné na zabezpečenie funkčnosti webových stránok a internetových služieb. Na použitie týchto cookies sa nevyžaduje súhlas.
 •  Google Analytics – pomáha s meraním a vyhodnocovaním úspešnosti webových stránok

Viac informácií nájdete tu:
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom našich internetových stránok, ktoré využívajú technológie cookies na uvedené účely, máte možnosť:

 • zablokovať používanie technológie cookies nastavením svojho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu
 • môžete s používaním cookies nesúhlasiť pri prej návšteve našich webových stránok

3. Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o. všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím stranám. Výnimkou je spoločné používanie osobných údajov so sesterskou spoločnosťou DOT diagnostics s. r. o. pre účely poskytovania servisu. Ďalej ide o situácie súvisiace s distribúciou (PPL, DPD, Česká pošta, apod.) či platobným stykom ohľadom objednaného tovaru, daňovou evidenciou, apod. Predávajúci osobné údaje získava, spracúva a uchováva v súlade s platnými zákonmi Českej republiky. Externými príjemcami osobných údajov sú spracovatelia osobných údajov, orgány verejnej moci, agentúry a ďalšie subjekty (napr. banky, poisťovne a pod.).
Poskytovanie osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ neprebieha, údaje sa poskytujú len zo Slovenska do ČR v rámci vzťahu Zákazník - Dodávateľ (QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o.).

4. Lehota spracúvania osobných údajov

Lehota spracúvania osobných údajov sa riadi Spisovým a skartačným poriadkom. V niektorých prípadoch je lehota spracúvania osobných údajov naviazaná na zmluvný či obchodný vzťah a ďalej na zákonné lehoty. Konkrétne informácie o lehote spracúvania osobných údajov nájdete na: gdpr[zavináč]quickseal.eu

5. Forma spracúvania osobných údajov a prístup k nim

V záujme zabezpečenia Vašich osobných údajov sme prijali vhodné organizačné a technické zabezpečenia vychádzajúce z GDPR vrátane riadenia prístupov k osobným údajom. Spoločnosť vykonáva pravidelné audity v oblasti bezpečnosti dát a osobných údajov.
Vaše osobné údaje sa budú uchovávať v elektronickej aj tlačenej podobe. Dáta v elektronickej podobe sa ukladajú na spoločne používané disky v dátovom centre našej spoločnosti. Prístupy k osobným údajom na spoločne používaných diskoch majú len zamestnanci našej spoločnosti, pričom tieto prístupy sú ďalej obmedzené a riadené. Dokumentácia v tlačenej podobe sa uchováva v uzamykateľných kartotékach, do ktorých majú prístup len určení zamestnanci spoločnosti. Údaje v elektronickej aj tlačenej podobe sa likvidujú pravidelne podľa skartačného poriadku.

6. Práva subjektov údajov

a) Právo na prístup k svojim osobným údajom. Máte právo získať tieto informácie:

 •  účely spracúvania osobných údajov,
 •  kategórie dotknutých osobných údajov,
 •  príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené,
 • plánované obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uložené,
 •  všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, ak neboli získané od subjektu údajo

b) Právo na opravu svojich osobných údajov

c) Právo na výmaz svojich osobných údajov v prípade, ak je splnená aspoň jedna z uvedených podmienok:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané,
 •  uplynula lehota spracúvania osobných údajov,
 • odvoláte súhlas a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracúvanie,
 •  vznesiete námietky proti ich spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na ich spracúvanie,
 • osobné údaje boli spracúvané protiprávne,
 •  osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 všeobecného nariadenia.

 Právo na výmaz osobných údajov nie je absolútne a nedáva vám možnosť žiadať o ich výmaz kedykoľvek a za akejkoľvek situácie. Nie je možné napr. v rámci tohto práva žiadať o výmaz všetkých osobných údajov, keďže u niektorých osobných údajov sa na nás vzťahujú povinnosti ich ďalšieho uchovávania.

d) Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak:

 • popierate presnosť osobných údajov,
 •  spracúvanie osobných údajov je protiprávne, vy odmietate ich výmaz a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich používania,
 •  vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracúvania, ale vy ich požadujete na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov,
 •  máte v úmysle uplatniť:

e) Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov.

f) Právo na prenositeľnosť osobných údajov je možnosť získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, ak je to technicky vykonateľné.

 • musí ísť o spracúvanie na základe súhlasu so spracúvaním či zmluve,
 • spracúvanie prebieha automatizovane.

g) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa nazdávate, že spracúvaním vašich osobných údajov je porušené GDPR.

Právo na prístup k osobným údajom a na opravu osobných údajov je možné uplatniť prostredníctvom používateľského účtu na webových stránkach spoločnosti.
Na uplatnenie práv v oblasti osobných údajov sa môžete obracať na gdpr[zavináč]quickseal.eu

7. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť je oprávnená vyžadovať od subjektu osobných údajov pri podaní žiadosti o naplnenie niektorého z uvedených práv jeho osobnú identifikáciu overením jeho totožnosti. Spoločnosť je oprávnená za neprimerané žiadosti o podanie informácií o spracúvaných osobných údajoch subjektu požadovať primeranú úhradu, neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
V Prahe, dňa 1. 4. 2022
QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o.