Táto webová stránka používa súbory cookie na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti. Používaním tejto stránky s tým súhlasíte.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky e-shopu spoločnosti QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o.

pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke www.quickseal.eu.

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je spoločnosť QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o., IČ: 27370917, DIČ: CZ27370917, so sídlom Korytná 47, 100 00 Praha 10, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 109043 ako predávajúci, a na strane druhej je kupujúci.

2. Predaj v rámci internetového obchodu predávajúceho sa riadi dole uvedenými obchodnými podmienkami, ako aj platnou legislatívou a obchodnými zvyklosťami.

3. Internetový obchod slúži na objednávanie tovaru prevažne pre podnikateľov podnikajúcich v odbore zdravotníctva (odborníkov). Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne s cieľom dosiahnuť zisk. Vstupom na internetový portál obchodu potvrdzuje takýto používateľ, že je zdravotníckym odborníkom v zmysle §119 Zákona č. 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, čiže je osobou oprávnenou predpisovať liečivé prípravky alebo osobou oprávnenou vydávať liečivé prípravky a je si vedomý rizík, ktorým sa iná osoba ako zdravotnícky odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre zdravotníckych odborníkov.

4. Fyzickým osobám nepodnikateľom, laikom v odbore zdravotníctva (neodborníkom) je kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu umožnená len na vlastné riziko s tým, že tieto osoby sú povinné si pred nákupom riadne preštudovať návod na použitie či akúkoľvek inú príbalovú informáciu vzťahujúcu sa k objednávanému produktu. Neodborníci objednaním tovaru potvrdzujú, že sa pred učinením objednávky zoznámili so všetkými rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené prevažne pre odborníkov.

II. Predmet predaja

1. Predmetom kúpnej zmluvy je len tovar uvedený v objednávke, ktorého popis, funkcie a parametre sú uvedené na webovej stránke www.quickseal.eu v sekcii produkty alebo sú stanovené v technických údajoch výrobcu uvedených v návode na použitie. Všetky informácie sa uvádzajú podľa aktuálnych dostupných údajov od výrobcov či dodávateľov či iných zmluvných subjektov, a preto nemožno vylúčiť ich nepresnosť. Obrázky pri tovare môžu byť v niektorých prípadoch len ilustračné.

2. Inštalácia ani montáž tovaru nie sú automaticky predmetom predaja.

3. Predmetom predaja sú aj zdravotnícke prostriedky in vitro, ktoré sú určené len na profesionálne použitie zdravotníckym odborníkom v zmysle §119 zákona č. 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, nie na samotestovanie. Ak je zdravotnícky prostriedok určený aj na samotestovanie, musí byť daná možnosť/oprávnenie uvedené priamo pri predmete predaja. Pre prípad pochybností o spôsobe použitia predmetu predaja je kupujúci povinný vyžiadať si u predávajúceho upresňujúce informácie.

III. Ponuka a objednávka tovaru

1. Odoslaním elektronickej objednávky vybraného tovaru kupujúci potvrdzuje záväznosť svojej objednávky, vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky, a zároveň potvrdzuje svoju svojprávnosť. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci takisto potvrdzuje predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane nákladov na dopravu tovaru.

2. Objednávať tovar je možné aj telefonicky alebo e-mailom. Učinením objednávky týmto spôsobom kupujúci potvrdzuje zároveň záväznosť svojej objednávky, vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky a zároveň potvrdzuje svoju svojprávnosť. Učinením objednávky kupujúci takisto potvrdzuje predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane nákladov na dopravu tovaru.

3. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (učinenie objednávky cez internetový obchod, telefón, e-mail) pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

4. Ak kupujúci pri zadávaní objednávky správne vyplní/oznámi e-mailovú adresu, bude mu na túto adresu doručená kópia objednávky ako potvrdenie prijatia objednávky. Pri prvej objednávke v internetovom obchode bude kupujúcemu takisto zaslané prihlasovacie meno a heslo pre prípadné ďalšie nákupy v internetovom obchode predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za nesprístupnenie hesla tretím, neoprávneným osobám.

5. Ak kupujúci nezíska kópiu objednávky na ním zadanú e-mailovú adresu, mal by kontaktovať predávajúceho na tel. čísle +420 607 751 430.

6. Potvrdením objednávky predávajúcim kupujúcemu vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim s právami a povinnosťami z tohto vyplývajúcimi.

IV. Zrušenie objednávky

1. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho – Objednávku môže kupujúci zrušiť telefonicky, prípadne e-mailom, ak nezíska potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho e-mailom.

2. Zrušenie prijatej objednávky zo strany predávajúceho – Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa objednaný tovar počas vybavovania objednávky prestane vyrábať alebo dodávať na český trh, prudko stúpne jeho cena u výrobcu či nastane niektorá z udalostí vis maior, čiže nastane nemožnosť plnenia zo strany predávajúceho. O zrušení objednávky bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať.

V. Dodanie tovaru

1. Tovar sa prevažne expeduje v rozmedzí 4-10 pracovných dní. V mimoriadnych prípadoch však táto lehota môže byť aj dlhšia, pretože závisí od ďalších distribútorov a dovozcov. V prípade nedostupnosti tovaru alebo dlhšej dodacej lehoty predávajúci túto skutočnosť bezodkladne oznámi kupujúcemu.

2. Tovar sa zasiela prostredníctvom dopravcu – zásielková služba PPL, DPD, Česká pošta. Poštovné je u dopravcu PPL a DPD stanovené na cenu 100,- Kč vr. DPH. Pri zaslaní Českou poštou je poštovné stanovené na 150,- Kč vr. DPH.

3. Odoslaním tovaru, čiže jeho odovzdaním prvému dopravcovi, plní predávajúci svoj záväzok z kúpnej zmluvy a umožňuje tým, v prípade potreby, kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

4. Kupujúci je povinný tovar od dopravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek chýb toto bez meškania oznámiť priamo dopravcovi. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka splňovala všetky uvedené podmienky a náležitosti a k neskoršej reklamácii o porušenosti obalu zásielky bude predávajúci pristupovať na základe podpísaného dodacieho listu, v ktorom kupujúci potvrdzuje neporušenosť vonkajšieho obalu zásielky vrátane neporušenosti originálnej pásky a správny počet balíkov.

5. Zásielka s tovarom obsahuje vždy faktúru – daňový doklad a návod na použitie výrobku a v prípade prístroja aj záručný list.

VI. Cena, spôsob platby

1. Ceny tovaru sú platné v momente uskutočnenia objednávky kupujúcim. Týmto ustanovením sa neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpne zmluvy za individuálne stanovených podmienok.

2. Všetky ceny uvádzané na stránkach internetového obchodu sa uvádzajú vrátane DPH.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť uvedené ceny v prípade zmeny kurzu, výraznej inflácie alebo výrazných zmien dodávateľských podmienok výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

4. Platbu vykoná kupujúci bankovým prevodom na základe faktúry zaslanej spolu s tovarom. Lehota splatnosti faktúry je 10 dní. V prípade, ak by faktúra nebola súčasťou zásielky, je kupujúci povinný predávajúceho o tomto bez meškania informovať.

5. Zmluvné strany sa dohodli na nároku predávajúceho na úroky z omeškania v prípade omeškania kupujúceho s platbou kúpnej ceny za tovar. Omeškanie nastáva dňom nasledujúcim po dni splatnosti. Dojednaný úrok z omeškania činí 0,5 % z kúpnej ceny za jeden deň, hoci začatý, omeškania.

6. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar, kupujúci sa stane vlastníkom tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

7. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú dňom pripísania sumy kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho.

8. Škoda na tovare, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, iba ak by predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.

VII. Záruka za akosť

1. Ponúkaný tovar je strednej kvality a na jeho funkčnosť pre dojednaný a obvyklý účel a na zachovanie jeho obvyklých vlastností sa poskytuje záruka podľa platných právnych predpisov a podľa záručných podmienok výrobcu.

2. Záručné lehota začína bežať prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná lehota na prístroje je uvedená v záručnom liste doručenom spolu s tovarom a činí min. 24 mesiacov. U spotrebného tovaru končí záruční lehota dátumom exspirácie uvedeným na obale tovaru.

3. Záruka sa môže poskytovať aj na jednotlivú súčasť tovaru.

4. Kupujúcemu nevzniká právo vyplývajúce zo záruky, ak chybu spôsobila po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho vonkajšia udalosť – vis maior.

IX. Chyby a ich reklamácie, odstúpenie

1. Za chybu sa považuje aj plnenie iného tovaru a chyby v dokladoch nutných pre používanie tovaru. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá chyba, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá chyba, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.
2. Kupujúci si tovar podľa možnosti prezrie čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare a skontroluje jeho vlastnosti a množstvo. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru prvému dopravcovi.
3. Podstatné porušenie zmluvy – Ak je chybné plnenie podstatným porušením kúpnej zmluvy, má kupujúci právo:

a. na odstránenie chyby dodaním nového tovaru bez chyby alebo dodaním chýbajúceho tovaru, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané, ale ak sa chyba týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, najmä ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby;
b. na odstránenie chyby opravou tovaru,
c.  na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d. odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznamovaní chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal o odstránenie chyby, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak predávajúci neodstráni chyby v primeranej lehote či ak oznámi kupujúcemu, že chyby neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny, prípadne od zmluvy odstúpiť. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy – pozri dole.

1. Nepodstatné porušenie zmluvy – Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

a. Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru.

b. Ak predávajúci neodstráni chybu tovaru včas alebo chybu tovaru odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

c. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže vec riadne používať kvôli opakovanému výskytu chyby po oprave alebo kvôli väčšiemu počtu chýb. V takom prípade má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

d. Pri dodaní nového tovaru vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady tovar pôvodne dodaný.

1. Kupujúci je povinný predávajúcemu oznámiť chybu bez zbytočného odkladu po tom, ako chybu zistí a uchovať tovar v takom stave, aby predávajúci mohol chybu preskúmať. Chybu kupujúci oznámi predávajúcemu telefonicky na čísle +420 607 751 430, alebo e-mailom na adresu info[zavináč]quickseal.eu. Ak kupujúci neoznámi chybu predávajúcemu včas, stráca právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak si ani v primeranej lehote kupujúci neprevezme zaslaný tovar od dopravcu, či v prípade, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry za tovar o viac ako 30 dní, pretože toto sa považuje za podstatné porušenie kúpnej zmluvy. Právo na náhradu škody predávajúceho spôsobené neprevzatím tovaru a/ či nezaplatením faktúry kupujúcim týmto nie je dotknuté.

X. Zodpovednosť za správnosť údajov

1. Informácie o tovare ponúkanom v internetovom obchode sú sčasti preberané od tretích strán a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu sa aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci tak nemôže bezvýhradne ručiť za správnosť ich obsahu.

2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené použitím informácií z internetového obchodu alebo odkazovaných webových stránok, ak tieto informácie na želanie kupujúceho nepotvrdil aj písomne predávajúci.

3. Kupujúci je povinný uviesť pri svojej objednávke výlučne pravdivé osobné údaje a informácie.

XI. Ochrana súkromia, marketing

1. Kupujúci dáva odoslaním svojej objednávky predávajúcemu svoj súhlas so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov s cieľom splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy.

2. Predávajúci prehlasuje, že všetky informácie a osobné údaje poskytnuté kupujúcim využije výhradne na identifikáciu kupujúceho v obchodnom styku a zasielanie informácií predávajúcim kupujúcemu. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, okrem údajov nutných pre spracovanie objednávky a doručenie objednaného tovaru.

3. Odoslaním elektronickej objednávky vybraného tovaru kupujúci výslovne udeľuje predávajúcemu súhlas so zaradením svojich osobných a identifikačných údajov (meno, priezvisko, popr. pseudonym, u fyzickej osoby nepodnikajúcej adresa bydliska, u fyzickej osoby podnikajúcej sídlo podnikania, u právnickej osoby obchodná firma alebo názov právnickej osoby a adresa sídla, poprípade adresa sídla organizačnej zložky, u fyzickej i právnickej osoby telefónne číslo a adresa elektronickej pošty) do zoznamu vedeného predávajúcim s cieľom budúceho marketingu predávajúceho voči kupujúcemu.

4. Odoslaním objednávky kupujúci výslovne uvádza, že si želá, aby ho predávajúci v budúcnosti kontaktoval s cieľom marketingu, a to až do odvolania tejto žiadosti.

5. Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne určiť, ktoré osobné údaje má predávajúci v zozname uviesť, a to na e-mailovej adrese info[zavináč]quickseal.eu

6. Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne odvolať svoj súhlas s kontaktovaním s cieľom marketingu zo strany predávajúceho, a to na e-mailovej adrese info[zavináč]quickseal.eu.

7. Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne odvolať svoj súhlas so spracovaním a uchovaním jeho osobných údajov zo strany predávajúceho, a to písomne na e-mailovej adrese info[zavináč]quickseal.eu

XII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronické objednávky kupujúcim.

2. Tieto obchodné podmienky sú platné od 19. 1. 2022.

3. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe nákupu v internetovom obchode predávajúceho, sa budú riešiť výhradne podľa práva Českej republiky a príslušnými súdmi České republiky.